Zincir Dişliler

 

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B-1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B-1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B-1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B-1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B-1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B-1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B-1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B-1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B-1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B-1

(HRc 50)

(HRc 50)

5 x 2,5 mm Rollen Ø 3,2 mm 03 – 1

5 x 2,5 mm Rollen Ø 3,2 mm 03 – 1

6 x 2,8 mm Rollen Ø 4 mm 04 – 1

6 x 2,8 mm Rollen Ø 4 mm 04 – 1

8 x 3,0 mm Rollen Ø 5 mm 05B - 1 – 2

8 x 3,0 mm Rollen Ø 5 mm 05B - 1 – 2

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

1/2” x 1/8” 12,7 x 3,3 mm Rollen Ø 7,75 mm 081 – 1

1/2” x 1/8” 12,7 x 3,3 mm Rollen Ø 7,75 mm 081 – 1

1/2” x 3/16” 12,7 x 4,88 mm Rollen Ø 7,75 mm 083 - 1 / 084 -1

1/2” x 3/16” 12,7 x 4,88 mm Rollen Ø 7,75 mm 083 - 1 / 084 -1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,05 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,05 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B - 1 - 2 – 3

1”1/2 x 1” 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 24B - 1 - 2 – 3

1”1/2 x 1” 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 24B - 1 - 2 – 3

1”3/4 x 1”1/4 44,45 x 30,99 mm Rollen Ø 27,94 mm 28B - 1 - 2 – 3

1”3/4 x 1”1/4 44,45 x 30,99 mm Rollen Ø 27,94 mm 28B - 1 - 2 – 3

2” x 1”1/4 50,8 x 30,99 mm Rollen Ø 29,21 mm 32B - 1 - 2 – 3

2” x 1”1/4 50,8 x 30,99 mm Rollen Ø 29,21 mm 32B - 1 - 2 – 3

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 - 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 - 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B – 1

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B – 1

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B - 1 - 2 – 3

1”1/2 x 1” 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 24B - 1 - 2 – 3

1”1/2 x 1” 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 24B - 1 - 2 – 3

ASA 25 6,35 x 3,18 mm Rollen Ø 3,3 mm 04C – 1

ASA 25 6,35 x 3,18 mm Rollen Ø 3,3 mm 04C – 1

ASA 35 9,525 x 4,77 mm Rollen Ø 5,08 mm 06C - 1 – 2

ASA 35 9,525 x 4,77 mm Rollen Ø 5,08 mm 06C - 1 – 2

ASA 40 12,7 x 7,95 mm Rollen Ø 7,95 mm 08A - 1 – 2

ASA 40 12,7 x 7,95 mm Rollen Ø 7,95 mm 08A - 1 – 2

ASA 50 15,875 x 9,53 mm Rollen Ø 10,16 mm 10A - 1 – 2

ASA 50 15,875 x 9,53 mm Rollen Ø 10,16 mm 10A - 1 – 2

ASA 60 19,05 x 12,7 mm Rollen Ø 11,91 mm 12A - 1 – 2

ASA 60 19,05 x 12,7 mm Rollen Ø 11,91 mm 12A - 1 – 2

ASA 80 25,4 x 15,88 mm Rollen Ø 15,88 mm 16A - 1 – 2

ASA 80 25,4 x 15,88 mm Rollen Ø 15,88 mm 16A - 1 – 2

ASA 100 31,75 x 19,05 mm Rollen Ø 19,05 mm 20A – 1

ASA 100 31,75 x 19,05 mm Rollen Ø 19,05 mm 20A – 1

ASA 120 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 22,23 mm 24A – 1

ASA 120 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 22,23 mm 24A – 1

ASA 140 44,45 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 28A – 1

ASA 140 44,45 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 28A – 1

5 x 2,5 mm Rollen Ø 3,2 mm 03 – 1

5 x 2,5 mm Rollen Ø 3,2 mm 03 – 1

6 x 2,8 mm Rollen Ø 4 mm 04 – 1

6 x 2,8 mm Rollen Ø 4 mm 04 – 1

8 x 3,0 mm Rollen Ø 5 mm 05B - 1 – 2

8 x 3,0 mm Rollen Ø 5 mm 05B - 1 – 2

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B - 1 - 2 – 3

1/2” x 1/8” 12,7 x 3,3 mm Rollen Ø 7,75 mm 081 – 1

1/2” x 1/8” 12,7 x 3,3 mm Rollen Ø 7,75 mm 081 – 1

1/2” x 3/16” 12,7 x 4,88 mm Rollen Ø 7,75 mm 083 - 1 / 084 – 1

1/2” x 3/16” 12,7 x 4,88 mm Rollen Ø 7,75 mm 083 - 1 / 084 – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 – 3

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B - 1 - 2 – 3

1”1/4 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm Rollen Ø 19,05 mm 20B - 1 - 2 – 3

1”1/2 x 1” 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 24B - 1 - 2 – 3

1”1/2 x 1” 38,1 x 25,4 mm Rollen Ø 25,4 mm 24B - 1 - 2 – 3

1”3/4 x 1”1/4 44,45 x 30,99 mm Rollen Ø 27,94 mm 28B - 1 - 2 – 3

1”3/4 x 1”1/4 44,45 x 30,99 mm Rollen Ø 27,94 mm 28B - 1 - 2 – 3

2” x 1”1/4 50,8 x 30,99 mm Rollen Ø 29,21 mm 32B - 1 - 2 – 3

2” x 1”1/4 50,8 x 30,99 mm Rollen Ø 29,21 mm 32B - 1 - 2 – 3

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

3/8” x 7/32” 9,525 x 5,72 mm Rollen Ø 6,35 mm 06B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

1/2” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm Rollen Ø 8,51 mm 08B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

5/8” x 3/8” 15,875 x 9,65 mm Rollen Ø 10,16 mm 10B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

3/4” x 7/16” 19,05 x 11,68 mm Rollen Ø 12,07 mm 12B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

1” x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm Rollen Ø 15,88 mm 16B – 1

CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING

CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING

LOCKING PARTS FOR CHAIN STRETCHER SPROCKETS

LOCKING PARTS FOR CHAIN STRETCHER SPROCKETS

WHEELS FOR TABLE TOP CHAINS - DIN 8153

WHEELS FOR TABLE TOP CHAINS - DIN 8153

CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALLS AND FASTENING BOLT

CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALLS AND FASTENING BOLT

SIMPLEX FREE WHEELS

SIMPLEX FREE WHEELS

INDUSTRIAL FREE WHEELS

INDUSTRIAL FREE WHEELS

WELD - ON HUBS FOR TAPER BUSHES

WELD - ON HUBS FOR TAPER BUSHES

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 50 Rollen Ø 25

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 50 Rollen Ø 25

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 50 Rollen Ø 31

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 50 Rollen Ø 31

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 50,8 Rollen Ø 30

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 50,8 Rollen Ø 30

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 75 Rollen Ø 25

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 75 Rollen Ø 25

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 75 Rollen Ø 31

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 75 Rollen Ø 31

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 100 Rollen Ø 31

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 100 Rollen Ø 31

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 100 Rollen Ø 40

SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS - Teilung 100 Rollen Ø 40

TAPER BUSHES

TAPER BUSHES